Съгласно съобщение на интернет страницата на НЗОК, „времето от 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г. е преходен период, през който се допуска издаване на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” на хартиен носител, по установения към момента ред, в случай че електронната услуга за издаване на Е-протокол не е реализирана в медицинския софтуер на лекаря специалист.“

Въпреки това, получихме сигнали от пациенти, чиито протоколи са издадени на хартиен носител, че в РЗОК им е било отказано да приемат документите им и им е съобщено, че трябва да им бъде издаден Е-проткол.
Затова се обърнахме с писмо към НЗОК с молба за подробни и ясни иинструкции към РЗОК във връзка с Е-протоклите.
Също така, обърнахме внимание, че съществува опасност след изтичане на преходния период до 30.04.2023 г., пациентите да останат без лечение, тъй като новата система на НЗОК за е-протоколи все още не функционира напълно нормално и е необходимо още време за съгласуване на правилното й използване между НЗОК/РЗОК и медицинските специалисти.