Повече от 65% от пациентите анкетирани в социологическото проучване на АПАЗ посочват, че когато не посещават лично лекуващия си лекар, се свързват с него по телефона.

Възможността за осъществяване на дистанционна връзка с медицинските специалисти ще допринесе за навременно проследяване на състоянието на пациентите с ревматологични и дерматологични заболявания. Това означава по-ниски разходи за тях, улеснен достъп до навременно и ефективно здраво обслужване и преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването.

Към настоящия момент е налична нормативна уредба, която предвижда облекчен достъп на пациентите с хронични заболявания, но няма уредба, която да регламентира необходимостта от посещение на лечебните заведения за извършване на физически преглед дори в случаи, в които по преценка на лекарите, извършването на такъв преглед не се налага.

Един от проблемите в действащото законодателство е, че не съдържа легална дефиниция за „преглед“ и не регламентира и начина на извършването му – присъствено или неприсъствено.

АПАЗ заявява, че това може да бъде преодоляно чрез регламентиране възможността за достъп до неприсъствен, дистанционен преглед в условията на извънредна епидемична обстановка /или други обективно и лимитативно посочени хипотези, извършван от специализирана комисия или от специалист по профила на заболяването.

Това трябва да може да се случва при първоначално кандидатстване, при кандидатстване за продължаване на лечението или при смяна на терапията на пациенти с ревматични и дерматологични заболявания.