ДО
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

КОПИЕ ДО
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПАНДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

АДВ. ХРИСТИНА НИКОЛОВА
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Относно: Актуализация на изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък
активен серопозитивен ревматоиден артит, активен ювенилен артрит, активен и
прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с
антиревматични лекарствени продукти по чл.78

 

 

Уважаеми, проф. Салчев,

Ние от Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания сме обезпокоени от поредното забавяне на одобрението на изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артирт, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболнична помощ. С промяна на изискванията предстои да бъде достъпен за лечение нов медикамент, който ще разшири терапевтичните възможности за пациентите и конкретно за диагнозата Анкилозиращ спондилит. Този медикамент е одобрен с решение на Национален съвет по цени и рембурсиране на лекарствените продукти за извършена оценка на здравните технологии (НСЦРЛП НСР-26616/23.12.2021г.) и се допуска промяна в терапевтичните показания на лекарствен продукт с INN ixekizumab.

Моля на следващо заседание на НС на НЗОК да бъде включен в дневния ред отвърждаването и актуализирането на изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артирт, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболнична помощ и да бъде влключен новия INN ixekizumab за Анилозиращ спондилит.

Обръщаме се към Вас с молба за обратна връзка кога ще бъдат включени в дневния ред на НС на НЗОК актуализацията на критериите и въвеждането на новите молекули в тях.

 

14.03.22г.
гр. София

С уважение,
Анета Драганова
Председател на УС АПАЗ

Вх. номер №15-01-18/14.03.2022г.