До
Проф. Петко Салчев
Управител на НЗОК
Копие до:
Д-р Александър Златанов
Председател на НС на НЗОК
Копие до:
д-р Величка Попова-Стаменова
Копие до:
Проф. Румен Стоилов
Председател на Българско дружество по ревматология

Относно:  Невъзможност за доставка на RoActemra за интравенозно приложение до м. декември 2021 г.

Уважаеми проф. Салчев,

От името на Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България се обръщаме към Вас с молба за съдействие по казус, касаещ стотици пациенти с диагноза ревматоиден артрит, в това число и деца, които прилагат лечение с Tocilizumab,  с търговско наименование RoActemra, за интравенозно приложение.

Притежател на разрешението за употреба (ПРУ) е Roche GmbH Germany. ПРУ е изпратил уведомление до Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, каквото е изискването на чл.264 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, че преустановява временно  доставките на споменатият медикамент в България. Временното преустановяване на вноса на Toclizumab  за интравенозно приложение е със срок до месец декември 2021 г.

Липсата на медикамента поражда някои проблеми, които вярваме, че могат да бъдат разрешени с ваше съдействие.

1. Tozilizumab за интравенозно приложение с кодове на НЗОК на лекарствения продукт съответно LF 201, LF 202, LF 203 се изписва и отпуска по реда на чл.78 т.2 ЗЗО за следните диагнози с кодове по МКБ 10: M05.0,M05.1,M05.3,M05.8,M08.2,M08.3,M08.4.

Това означава, че за да бъде заменен медикаментът с такъв за субкутанно приложение или с друг медикамент (по преценка на лекуващия ревматолог), пациентите ще трябва да се явят пред Експертна лекарска комисия, а след това да чакат НЗОК в едномесечен срок да издаде протокол за продължаване на лечението, съгласно разпоредбите на чл. 58 ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, както и според Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, обнародвани в ДВ бр.55 от 02.07.2021 г.

2. Пациентите ще бъдат принудени да пътуват до някой от четирите града в страната, в които има действащи експертни лекарски комсии, което в настоящата извънредна епидемична обстановка считаме за неразумно и застрашаващо живота и здравето им.

В тази връзка предлагаме:

1. Облекчен режим на отпускане на лечение с биологични медикаменти на пациентите, лекуващи се към настощия момент с Tocilizumab  за интравенозно приложение, без да е необходимо да посещават лично Експертните лекарски комисии и без да е необходимо да се изчаква едномесечният срок при промяна на лечението.

2. Съгласуване и изпращане на подробни  указания от името на управителя на НЗОК до всички Районни здравноосигурителни каси в страната и до Председателите на Експерните лекарски комисии в УМБАЛ“Св. Георги“ , гр. Пловдив; УМБАЛ “Св. Иван Рилски“, гр. София, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен, УМБАЛ “Каспела“, гр. Пловдив; УМБАЛ “Софиямед“, гр. София

07.09.2021 г.
гр. София

С уважение,
Анета Драганова
Председател на УС АПАЗ

Миглена Иванова
Зам.-председател на УС ОПРЗБ