Към 18.02.2022 г. по данни на НЗОК, предоставени по реда на Закон за достъп до обществена информация, броят пациенти в България, лекуващи се със скъпоструващо лечение по протокол за Ревматоиден артрит, Анкилозиращ спондилит, Псориатичен артрит и Псориазис са:

  • Брой на пациенти с Ревматоиден артрит – 4338;
  • Брой на пациенти с Анкилозиращ спондилит – 3109;
  • Брой на пациенти с Псориатичен артрит – 1973;
  • Брой на пациенти с Псориазис – 2223.

С какви опции за лечение по Здравна каса разполагат тези пациенти? В писмо на АПАЗ до НЗОК, БЛС и Министъра на  здравеопазването, се адресират проблемите на пациентите с ревматични и дерматологични заболявания, включително затрудненият достъп до скъпоструващо биологично лечение. Той може да се улесни с преминаване на Амбулаторна процедура № 42 „Амбулаторно  наблюдение/ диспансеризация  на  пациенти  с  тежко протичащи  възпалителни полиартропатии  и  спондилопатии”, в обхвата на извънболничната помощ.

За съжаление към настоящия момент има разминавания между диагностично-лечебния алгоритъм на АПр 42 и изискванията към изпълнителите на процедурата. Ако на територията на лечебното заведение няма задължителните звена за изпълнение на АПр 42, то тя следва да сигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на  територията  на  населеното  място,  което  отговаря  на  изискванията  за  апаратура, оборудване и специалисти за тази АПр и има договор с НЗОК.

В този случай задължителните звена и медицинска апаратура са:

  • Лаборатория по имунология–на територията на страната
  • Микробиологична лаборатория–на територията на областта
  • Отделение/ клиника по физикална и рехабилитационна медицина
  • Отделение по образна диагностика – КТ или МРТ

Какво значи това за пациентите? Невъзможност за предоставяне на цялостна здравна грижа в медицинското заведение своевременно, достатъчно и качествено, както е регламентирано в Закона за здравето. Това ограничаване правата на пациентите може да бъде преустановено, като се въведе възможност за диспансеризация в извънболнични лечебни заведения.

Водени от интересите на пациентите, АПАЗ изграждат аргументирано предложение процедурата АПр 42, което е определяща за провеждане на биологично лечение, да бъде осъществявана в извънболнични лечебни заведения. Това предложение кореспондира с наднационалните стратегии, както и с утвърдените национални програми и стратегически документи в здравеопазването.

От АПАЗ също алармират, че голям брой от пациентите с ревматологични заболявания не достигат да биологично лечение.