Сдружението е създадено да работи в обществена полза. Настоящият Управителен съвет е избран за срок от 5 години до 12.12. 2022г.

Дейностите на Сдружение „ Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания“ са насочени към отстояване интересите на лицата, страдащи от автоимунни заболявания; подпомагане социалната интеграция, личностна реализация и изява на пациентите в различни сфери на обществения живот; провеждане на образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение. Организиране на локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност, човешките права, мира, демокрацията, образованието, културата, здравословния начин на живот.

Основно работа на сдружението е насочена към участие в програми и проекти за лечение на автоимунни заболявания, извършване на действия по квалификация и социализация на пациенти, страдащи от автоимунни заболявания, сътрудничество с други структури, които си поставят аналогични цели, организиране и участие в образователни мероприятия, форуми, лекции, конференции, семинари, кръгли маси, обмени, обучения в съответствие с целите на сдружението и за популяризиране на неговата дейност, защита правата на лица, страдащи от автоимунни заболявания при тяхното лечение, както и в областта на социалното и здравно осигуряване, издаване на листовки, списания, брошури и други издания, както и обмен на тези с публикациите на други научни асоциации, сдружения, неправителствени организации, местни или чуждестранни, които имат подобни или еднакви цели.

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА: 2020 г., 2021 г., 2022 г.

Наименование на сдружението

Сдружение „Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания“

Председател

Анета Йорданова Драганова

Създаване на сдружението

07.09.2017 г.

Вписано в Министерството на правосъдието като ЗЛЮНЦ

Ф.Д № 353/2017

Пререгистрирано в агенция по вписванията по ЗЮЛНЦ

11.07.2019

Булстат

177227079

Адрес за кореспонденция

София, бул. „Цар Борис III” № 21

Телефон за връзка

+359899610715 – Анета Драганова

+359886663511 – Гергана Недялкова

Виктор Касабски

e-mail

aneta.draganova@apad.bg 

gergana.nedyalkova@apad.bg

viktor.kasabski@apad.bg