УСТАВ 

НА  АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /АПАЗ/

1. СТАТУТ

Чл.1(1) „АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ е юридическо лице и се нарича по долу – „Сдружението”.

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.2 Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

2. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.3 Сдружението е с наименование „Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания“, а съкращението е „АПАЗ”. На английски наименованието ще се изписва: „Association of patients with autoimmune diseases” като съкращението е “APAD”.

Чл.4 Седалището на сдружението е гр.София, а адресът му гр.София, район „Триадица“, жк.“Гоце Делчев“, бл. 251, Вх. „Б“, ет. 6, ап. 41.

Чл.5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ВИД НА ДЕЙНОСТ

Чл.6  Сдружението има следния предмет на дейност:

(1) Дейности, насочени към отстояване интересите на лицата, страдащи от автоимунни заболявания; подпомагане социалната интеграция, личностна реализация и изява на пациентите в различни сфери на обществения живот; провеждане на образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение;

(2) Организиране на локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност, човешките права, мира, демокрацията, образованието, културата, здравословния начин на живот, както и всякакви други дейности, които са свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано Сдружението и не са забранени от закона;

(3) Сдружението може да извършва издателска и търговска дейност, както и допълнителна стопанска дейност, когато тя е свързана с предмета на основната дейност и когато се използват приходите за постигане на определените в този случай цели.

Чл.7 Сдружението извършва дейност в обществена полза.

3. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.8 (1) Сдружението си поставя следните цели:

1.осъществяване на широка обществена информираност и ангажираност за разрешаване проблемите на пациентите, страдащи от автоимунни заболявания;

 1. запознаване с последните новости на медицината в борбата й със заболяванията;
 2. защита на интересите на пациентите с автоимунни заболявания пред държавните и общински органи в страната, юридическите и физически лица за осъществяване на безплатна и леснодостъпна терапия според съвременните световни стандарти;
 3. повишаване на информираността и отговорността на пациентите и институциите в България, ангажирани в сферата на здравеопазването и в частност със автоимунните заболявания;

5.финансово подпомагане на лица, засегнати от заболяването;

 1. Развитие и утвърждаване на ролята на младите хора с различни здравословни проблеми и включването им в диалога за управлението и контрола на здравната система;
 2. Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии, норми, политики и практики в системата на здравеопазването;
 3. Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването;
 4. Развитие, въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото;

10.Да се популяризира европейското гражданство и идентичност;

11.Разпространение на ценностите на мира и солидарността между хората;

12.Образоване на европейските граждани чрез мобилност за възрастни и младежи;

13.Насърчаване на мобилността за възрастни и младежи на европейско ниво за образование и културно съзнание;

14.Осигуряване на информация, образование и насочване на европейските граждани чрез публикации, семинари, работни срещи, стажуване и обмен на треньори, доброволчество, проекти в областта на изследванията и т.н.

15.Разработване на проекти за участие по програми с възможност за осигуряване на средства;

16.Осигуряване и прилагане на практики за социално подпомагане за хората със специални нужди, с различни способности, социално изключени и по-възрастните;

17.Принос за подобряване на европейското общество чрез допълнително образование, културен обмен, професионално обучение и инициативи за сътрудничество и партньорство;

18.Сътрудничество с държавни институции, неправителствени организации и местните власти за изпълнението на проекти и действия, които ще бъдат полезни и ефективни за културното и социалното развитие, имащи за цел премахване на социалното изключване;

19.Подобряване на взаимоотношенията и взаимодействията с европейски и международни организации;

20.Осигуряване на възможност на членовете на Сдружението да живеят и да участват във всичко, в което имат право като европейски граждани.

Чл.9. Средства за постигане на целите на сдружението са:

 1. Участие в програми и проекти за лечение на автоимунни заболявания;
 2. Извършване на действия по квалификация и личностна социализация на пациенти, страдащи от автоимунни заболявания;
 3. Сътрудничество с други структури, които си поставят аналогични цели;
 4. Организиране и участие в образователни мероприятия, форуми, лекции, конференции, семинари, кръгли маси, обмени, обучения в съответствие с целите на сдружението и за популяризиране на неговата дейност;
 5. Защита правата на лица, страдащи от автоимунни заболявания при тяхното лечение, както и в областта на социалното и здравно осигуряване;
 6. Издаване на листовки, списания, брошури и други издания, както и обмен на тези с публикациите на други научни асоциации, сдружения, неправителствени организации, местни или чуждестранни, които имат подобни или еднакви цели.

4. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.10.(1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права съгласно закона.

(2) Сдружението набира средства чрез:

 1. текущ членски внос;
 2. дарения и завещания;
 3. други законосъобразни източници.

Чл.11.(1) Сдружението не може да приема дарения, когато те са под условия или при тежести, които противоречат на закона.

(2) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, когато то е направено под условие или тежест, които противоречат на целите на сдружението или когато приемането на такова дарение може да накърни доброто му име.

Чл.12. Сдружението подлежи на независим одит при условията съгласно закона.

Чл.13. Разходването на имуществото се извършва съгласно закона, устава на сдружението и правилата и реда за извършване на общественополезна дейност.

5. ЧЛЕНСТВО

6. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.14 Членовете на сдружението могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица.

Чл.15 Приемането на нови членове става с решение на Управителния съвет въз основа на молба(заявление) от кандидата, в която декларира, че приема устава на сдружението. Управителния съвет разглежда молбата(заявлението) най-късно на второто си заседание след постъпването на молбата(заявлението).

Чл.16.(1) Членството се прекратява по един от следните начини:

 1. с едностранно писмено волеизявление до сдружението. В този случай членството се прекратява с постъпването на молбата;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, с прекратяването на дейността и обявяването в ликвидация на юридическото лице, както и обявяването му в несъстоятелност;
 3. с изключване;
 4. с прекратяване на сдружението;
 5. поради отпадане на невнасяне на имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл.17 Член на сдружението може да бъде изключен в следните случай:

 1. при системно нарушение на устава или неизпълнение на решения на Общото събрание;
 2. при извършване на действия, които са несъвместими с целите на сдружението или уронват престижа и доброто му име.

Чл.18 (1) Изключването на член става с мотивирано решение на Управителния съвет. Решението подлежи на обжалване пред Общото събрание в 14-дневен срок от писменото му съобщаване. Общото събрание разглежда жалбата най-късно на първото си заседание. Когато дневния ред на Общото събрание е оповестен, жалбата се разглежда най-късно при следващото свикване.

(2) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Чл. 19 Отпадането на член се констатира от Управителния съвет въз основа на счетоводните и други документи на сдружението. Прекратяването на членството настъпва от датата на констатацията.

Чл. 20 При прекратяването на членството на което и да е основание се дължат неплатените имуществени вноски към датата на прекратяването.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.21 (1) Членовете на сдружението имат следните права:

 1. да участват в Общото събрание;
 2. да избират и бъдат избирани в органите на сдружението;
 3. да получават информация за дейността на сдружението и всяка друга информация, подпомагаща тяхната дейност;
 4. да поставят под обсъждане и търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на тяхната дейност, като членове на сдружението.

(2) Членовете имат следните задължения:

 1. да спазват устава;
 2. да изпълняват решения на Общото събрание и Управителен съвет;
 3. да направят встъпителната си членска вноска и да заплащат членския си внос;
 4. да работят постигане целите на сдружението;
 5. да не извършват действия, които уронват престижа и доброто име на сдружението.

8. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22 (1) Сдружението има следните органи на управление:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател на Управителен съвет.

(2) С решение на Управителен съвет могат да се създават спомагателни органи, които временно или постоянно (последните доколкото не изземват правомощията на Управителния съвет), да изпълняват задачи, които са свързани с постигането на конкретни цели, за изпълнение на отделни проекти или за извършване на определени функции. Правомощията на тези органи, структурата им и срокът им, за които се създават, се определя в решението за създаването им.

9. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23   Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове.

Чл.24  Освен останалите предвидени в този устав, Общото събрание има следните правомощия:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове на сдружението;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. взема решения по жалби срещу изключване на членове.

Чл.25 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Поканата се разпраща в писмен вид към посочените постоянни и/или настоящи адреси на членовете и/или по електронни пощи, посочени от членовете. Членовете получават и телефонни обаждания за потвърждение за получаване на поканата.

Чл.26 Управителният свиква един път годишно редовно Общо събрание в срок до 31 март на календарната година.

Чл.27 Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.28 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него,неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице не може да представлява повече от един член. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.29 (1) Решенията в Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията за изменение и допълнение на устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.30 За заседанието на Общото събрание задължително се води книга с протоколи, които се подписват от председателя на събранието и лицето, което води протокола.

10. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.31 (1) Управителния съвет се състои от три лица членове на сдружението, които избират помежду си председател.

(2) Управителния съвет се избира до 5 /пет/ години.

Чл.32  Освен останалите, предвидени в този устав, Управителния съвет има и следните правомощия:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението в това число отчет за финансовото състояние;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Чл.33 Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие от друг член. Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателя не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Чл.34 (1) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове.

(2) Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.35 Управителния съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а решенията посочени в закона се вземат от всички членове.

Чл.36 (1) Участието в Управителния съвет се прекратява със смърт на лицето, поставянето му под запрещение или по негова писмена молба след приемане на решение за освобождаване от Управителния съвет.

(2) Попълването на състава с нов член става за срок до края на мандата на Управителния съвет.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.37 Председателя на Управителния съвет се избира за срок от 5 /пет/години.

Чл.38 Председателя на Управителния съвет има следните правомощия:

 1. ръководи работата на Управителния съвет, подготвя и внася за разглеждане материалите, които са от компетентност на съвета;
 2. представлява сдружението пред всички органи, организации, юридически и физически лица;
 3. открива и закрива сметки на сдружението, внася и тегли суми по тях;
 4. координира дейността на спомагателните органи;
 5. сключва трудови договори, упражнява дисциплинираща власт и сключва договори за възлагане и изпълнение на определени задачи;
 6. осигурява и отговаря за изпълнение на плановете и програмите на сдружението.

Чл.39 Сдружението се прекратява в случаите и по реда, предвиден в закона. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Този устав е приет от учредителите с решение на учредителното събрание, състояло се на 20 май 2017-та година в гр. София.