0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Критерии за лечение « Остеопороза

Критерии за провеждане на лечение с Teriparatide при болни с остеопороза

 

А. Критерии за започване на лечение с Teriparatide при болни с остеопороза - необходимо е на задължителни критерии  1, 2, 3, 4 и 6 или критерии 3, 5 и 6

МКБ М80.0; М80.1; М80.2; М80.3; М80.4; М80.5; М80.8; М81.0; М81.2; М81.3 М81.4; М81.5; М81.8

1. Жени в постменопаузален период или мъже над 50 години

2. T - score ≤ -3,0 на централна DXA при започване на лечение

3. Адекватен прием на калций и витамин Д

4. Мъже и жени с най-малко две умерени или тежки остеопорозни вертебрални фрактури

5. Много висок риск от фрактури при мъже и жени, независимо от менопаузалния статус, възрастта и костната минерална плътност (КМП) с най-малко три умерени или тежки остеопорозни вертебрални фрактури

6. Липса на изключващи критерии по т. В

Прилагат се:
1. Амбулаторен лист с данни от анамнезата, соматичния статус, провеждано лечение с отразени ръст и тегло; прилагат се задължително оригинални бланки от лабораторни изследвания или заверени копия
2. Централна DXA изследване - изображение или заверено копие
3. Рентгенографско изследване - изображение и разчитане
4. Удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

 

Б. Критерии за продължаване на лечението с Teriparatide при болни с остеопороза (необходимо е наличие на всички критерии)

1. Предшестващо лечение с Teriparatide с благоприятен клиничен ефект

2. Адекватен прием на калций и витамин Д

3. Лабораторни изследвания

4. Липса на изключващи критерии по т. В

Прилагат се:
1. Амбулаторен лист с данни от анамнезата, соматичния статус, провеждано лечение и отразени ръст и тегло; пролагат се задължително оригинални бланки от лабораторни изследвания или заверени копия

 

В. Изключващи критерии (при започване и при продължаване на лечението)

1. Лица под 18 годишна възраст

2. Бременност и кърмене

3. Хиперкалциемия

4. Повишени стойности на паратхормон

5. Тежко бъбречно увреждане с креатининов клирънс под 30мл/мин

6. Метаболитни заболявания на костите, различни от остеопороза: хиперпаратиреоидизъм, болест на Пайджет, реална остеодистрофия, остеомалация и др.

7. Предшестваща външна лъчетерапия

8. Предшестваща имплантирана радиационна терапия на скелета

9. Злокачествени заболявания на скелета и/или костни метастази

10. Свръхчувствителност към основно или някое от помощните вещества

11. Сериозни странични реакции от лечението

12. Лечение с Teriparatide повече от 18 месеца

Липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалиста в настоящото проложение

 

Критерии за провеждане на лечение с Teriparatide при болни с глюкокортикоидиндуцирана остеопороза

 

А. Критерии за започване на лечение с Teriparatide при болни с глюкокортикоидиндуцирана остеопороза - необходимо е наличие на всички критерии

МКБ М80.0; М80.1; М80.2; М80.3; М80.4; М80.5; М80.8; М81.0; М81.1; М81.2; М81.3; М81.4; М81.5; М81.8

1. Адекватен прием на калций и витамин Д

2. T - score ≤ -2,5 на централна DXA при започване на лечение

3. Мъже и жени, независимо от менопаузалния статус и възрастта с най-малко една умерена или тежка остеопорозна вертебрална фрактура по време на продължително системно лечение с глюкокортикоиди (доза над 7,5 мг дневно. Преднизон или негов еквивалент за повече от 3 месеца)

4. Липса на изключващи критерии по т.В

Прилагат се:
1. Амбулаторен лист с данни от анамнезата, соматичния статус, провеждано лечение с отразени ръст и тегло; прилагат се задължително оригинални бланки от лабораторни изследвания или заверени копия
2. Централна DXA изследване - изображение или заверено копие
3. Рентгенографско изследване - изображение и разчитане
4. Удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

 

Б. Критерии за продължаване на лечението с Teriparatide при болни с остеопороза (необходимо е наличие на всички критерии)

1. Предшестващо лечение с Teriparatide с благоприятен клиничен ефект

2. Адекватен прием на калций и витамин Д

3. Лабораторни изследвания

4. Липса на изключващи критерии по т. В

Прилагат се:
1. Амбулаторен лист с данни от анамнезата, соматичния статус, провеждано лечение и отразени ръст и тегло; пролагат се задължително оригинални бланки от лабораторни изследвания или заверени копия

 

В. Изключващи критерии (при започване и при продължаване на лечението)

1. Лица под 18 годишна възраст

2. Бременност и кърмене

3. Хиперкалциемия

4. Повишени стойности на паратхормон

5. Тежко бъбречно увреждане с креатининов клирънс под 30мл/мин

6. Метаболитни заболявания на костите, различни от остеопороза: хиперпаратиреоидизъм, болест на Пайджет, реална остеодистрофия, остеомалация и др.

7. Предшестваща външна лъчетерапия

8. Предшестваща имплантирана радиационна терапия на скелета

9. Злокачествени заболявания на скелета и/или костни метастази

10. Свръхчувствителност към основно или някое от помощните вещества

11. Сериозни странични реакции от лечението

12. Лечение с Teriparatide повече от 18 месеца

Липсата на изключващи критерии се удостоверява с подпис на специалиста в настоящото проложение

Линк с критериите НЗОК